ברוכים הבאים לאתר גבעול (להלן: "האתר") המופעל על ידי כאן-עולם קמעונאות בע"מ, ח.פ 515986289, מכתובת מדינת היהודים 85, הרצליה. (להלן: "בית המרקחת" ו/או "החברה" ו/או "הנהלת האתר").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש האתר (להלן: "המשתמש") ובין החברה. נא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
  2.  עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות, והחברה תראה בכל משתמש כמי שקרא תקנון זה והסכים לתנאיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם או לבטלם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר כאשר הכל כפוף להוראות הדין. על המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.
  4. בית המרקחת שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. 

 

  1. האתר מאפשר שירותי מכירת מקוונת של מוצרי קנאביס רפואי בלבד (להלן: "מוצר").
  2. יובהר מעתה כי מדובר במוצרי קנאביס רפואי אשר מאושרים עפ"י החוק וניתנים ע"י מרשמים מתאימים בלבד ו/או רישיון מתאים ממשרד הבריאות ועל פי חוק. אין זאת פלטפורמה למכירת קנאביס ו/או כל מוצר אחר אשר אינו חוקי לשימוש אלא ובכפוף לחוק הקיים במדינת ישראל בלבד ובהתאם לדין החל בלבד.
  3. ניתן להזמין מוצרים באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
  4. מחיר מוצרים הינם ללא מע"מ בכפוף לחוק המיסים עבור "חברה בע"מ".


פעולת רכישת מוצר באתר תושלם רק עם סיום ביצוע הליך אימות והתשלום. בכפוף לאישור הנהלת האתר התשלום יכול להתבצע בשלוש דרכים:

 1. בכרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה שבאתר (כפוף להיותה פעילה).
 2. בכרטיס אשראי באמצעות שיחה טלפונית עם נציג החברה.
 3. במזומן לשליח. במקרה זה יש ליידע נציג החברה על הכוונה לשלם במזומן. חשבונית תונפק עם ביצוע ההזמנה באמצעות נציג החברה. הקבלה תנופק ביום שלמחרת ביצוע התשלום  בפועל.

על פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית, , לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, ובין היתר, באחד מהמקרים הבאים:

כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה (לדוגמא בין היתר, בשל חוסר במלאי, חשש לאי התאמה בזהות משתמש, סירוב חברות אשראי וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת.

  1. משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו. 
  2. למען הסר ספק, בהתאם להוראות סעיף 14ג (ד)(1) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א – 2010 סעיף 6(א)(5) לא יתאפשר ביטול עסקה 
 1. רוכש יעביר את הודעת הביטול בעל פה – בשיחת טלפון לשירות הלקוחות למספר  *98844 או באמצעות האתר או באמצעות דוא”ל [email protected] או בהודעה לוואטסאפ לטלפון שמספרו: 03-7482000. על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול מוקד שירות הלקוחות במספר  *98844
 2. בביטול עסקה עקב פגם של המוצר כאמור, יחזיר בית המרקחת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 3. .
 4. בית המרקחת שומר לעצמו את הזכות לתבוע את הרוכש אם הוחזר המוצר כשהוא לא תקין, או לא שלם.
 5. אופן החזרת התמורה. החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:
 1. ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר אך ורק בטרם יצא המשלוח לבית הצרכן או ככל שהמוצר לא נמסר ללקוח. לפי הנחיות משרד הבריאות, לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שנמסר ללקוח.

כדי לקבל את משלוח המוצרים שהזמנת, , הנך מתחייב לייפות את כוחו בית המרקחת גבעול לספק מוצרי קנאביס רפואי לביתך.

 1. בעת ביצוע ההזמנה, עליך לשלוח לבית המרקחת העתק של המרשם או רישיון לשימוש בקנאביס ("הרישיון") המקורי או להעביר את המרשם. או את הרישיון כאמור.
 2. בעת אספקת ההזמנה למקום מגוריך, הנך מתחייב להיות נוכח ולספק את מרשם הרופא המקורי ו/או את הרישיון עבור כל אחד מהמוצרים שהזמנת וכן להציג את תעודת הזהות שלך, כנגד קבלת המוצרים מהשליח, שיעבירם לבית המרקחת, וכן לחתום על ייפוי הכוח לטובת בית המרקחת. למען הסר הספק, לא תתאפשר מסירת מוצרים לאדם אחר.
 3. כמו כן, הנך מתחייב להימנע משימוש חוזר במרשם זה או להגישו לצורך ניפוק בבית מרקחת אחר. למען הסר ספק, הנך מצהיר שהובא לידיעתך ששליח בית המרקחת לא יוכל למסור לך את המוצרים שהזמנת אם לא תספק לו את המרשמים המקוריים עבור כל תרופות המרשם למסירה לבית המרקחת וכן תציג לשליח את תעודת הזהות שלך ותחתום על אישור המסירה.
 4. בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לכל נזק שהוא במידה ולא תוכל לקבל את המוצרים שהזמנת מכיוון שלא מסרת לשליח את המרשמים המקוריים, הצגת את תעודת הזהות שלך לשליח וחתמת מראש על  טופס ייפוי הכוח, כנדרש על פי דין. כמו כן, הנך נדרש לאשר בחתימתך את קבלת המשלוח.
 5. למען הסר ספק, מסירת המוצר תתאפשר אך ורק למשתמש ששמו רשום על גבי המרשם ו/או הרישיון ולא לכל אדם אחר אלא באמצעות ייפוי כוח חתום על ידי המשתמש. בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לכל נזק שהוא שיגרם ללקוח במידה ולא יהיה נוכח בעצמו בעת הגעת השליח לביתו במועד שתואם עמו המוצר יוחזר לבית המרקחת. החברה תגבה תשלום נוסף מהמשתמש עבור שליחות נוספת ככל שתידרש.
 6. במסגרת הזמנה של מוצר מחייב תשאול רוקחי. התשאול הרוקחי יבוצע באמצעות שיחת טלפון יזומה בין רוקח/ת מטעם בית המרקחת לבין הרוכש. תקשורת כאמור תהיה בשעות הפעילות של התשאול הרוקחי של אותו היום או של יום העבודה שלמחרת. רק לאחר שנתקיים התשאול הרוקחי לשביעות רצונו של הרוקח, יתאפשר ביצוע ההזמנה ואספקתה לרוכש. שעות פעילות התשאול הרוקחי הן בימים א-ה שעות: 19:00-08:00, ביום ו’ וערבי חג שעות: 08:00 – 12:00.
 1. ככל ויתברר לבית המרקחת כי אינה יכולה, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
 2. במידה ובוטלה העסקה, כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 3. במקרה שלך ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה/קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר ההנחה/ההטבה/קופון.  
  1. בכפוף לאמור בסעיף ‏5 לעיל, באתר תוכלו למצוא מידע בסיסי על מלאי מוצרי קנאביס רפואי, פירוט והסבר קצר על המוצרים השונים ובית המרקחת (להלן: "המידע"). החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לדייק במידע המועלה לאתר. 
  2. המידע אינו מהווה עצה רפואית ו/או ייעוץ מקצועי. יש להתייעץ עם רופא ו/או רוקח טרם שימוש במוצר במידת הצורך ובהתאם להנחיות.
  3. תמונות המוצרים המופיעות או מוצגות באתר הינם לצורכי המחשה בלבד.
  4. השימוש ו/או כל הסתמכות על המידע באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על המידע באתר זה, אשר מוצע למשתמשים כמות שהוא ("as-is")
 1. זמינות המידע, השירותים, המוצרים והתכנים במסגרת האתר עשויה להשתנות ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר ו/או לשנות כל יישום, שירות, מוצר, מידע או תוכן אחר המוצג באתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכךזמינות השירותים כפופה למועד אשר נקבע עם הנהלת האתר.
 2. בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לחייג אל  גבעול שירות לקוחות בטלפון   *98844.
 1. מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוך 3 ימי עסקים.
 2. בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה, המשתמש יהי רשאי להחליט על סוג המשלוח: איסוף עצמי מבית העסק, איסוף עצמי ממרכז המשלוחים,  

  משלוח עד הבית.

 1. אספקת המוצר שנרכוש בשליחות עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר מעת לעת.
 1. השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
 2. אורך השירות הינו ע"פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
 3. הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים.
 4. הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם. 
 1. החברה, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס [איזה טופס?] על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
 2. תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 4. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 5. האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. 
 6. במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים, שמות המתחם וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל והינן רכושה הבלעדי של ההחברה.
 2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

 3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא לאחר קבלת הסכמתו של בית המרקחת, בכתב ומבעוד מועד

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון *98844 או במייל [email protected] בשעות הפעילות של האתר. 

 1.  אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי שלך, אולם באם תימנע ממסירת פרטים אישיים מסוימים, ייתכן ולא נוכל לספק לך את המידע או השירותים המבוקשים על ידך.
 2. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותך באתר למעט כאמור במדיניות זו. בכך שהנך גולש באתר ומשתמש בשירותי האתר, הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלך ותעשה בו את שימוש כמפורט להלן:


(א) בעת ביצוע הזמנה של מוצרי בית המרקחת, תידרש למסור לבית המרקחת פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים שהנך מעוניין להזמין. החברה תשמור את היסטוריית ההזמנות שלך במערכת ההזמנות לצורך בירורים וטיפול בתקלות, ובהתאם לדרישות התיעוד של ניפוק מוצרי קנאביס של משרד הבריאות.
(ב) בעת ביצוע הזמנה של מוצרים תידרש להציג לבית המרקחת מרשם ו/או הרישיון, ותעודה מזהה במקרה הצורך. בית המרקחת ישמור את המרשמים שלך בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
(ג) בעת קבלת משלוח שלמוצרי קנאביס רפואי, תידרש להזדהות על ידי הצגת תעודת זהות לשליח.

(ד) החברה עשויה להידרש למסור את המידע שמסרת לה עפ"י דין ו/או לפי דרישה של רשות מוסמכת מן הראוי להבהיר כי משרד הבריאות מקיים פיקוח שוטף על בתי המרקחת וכל המידע הנמצא בבית המרקחת גלוי בפניו.

 (ה) בית המרקחת עשוי לעשות שימוש במידע שמסרת כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותי בית המרקחת;

 (ו) בית המרקחת ישתמש בפרטי הקשר שלך לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות. שירות.

 (ז) שיתוף המידע עם צדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: החברה עשויה למסור את חלק או כל המידע האישי שלך לגורמים הבאים, בכפוף להתחייבות גורמים אלו לעמידה בהוראות החוק והגנה על המידע האישי שלך: לספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי של הנתונים וכן לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות ושירותים נוספים באתר; לספקים המספקים את המוצרים שהזמנת לרבות חברות שילוח לצורך ביצוע משלוח ההזמנה עד למקום מגוריך; לחברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים; לגורמים אחרים המסייעים לחברה לספק לך את השירותים כאמור. כמו כן, החברה עשויה להעביר את המידע של לקוחותיה בין חברות שונות המוחזקות על ידי החברה ו/או על ידי בעלת השליטה בה וכן ליועציה לצורך ניהול עסקיה.

 1. החברה תאפשר גישה למידע רק לעובדיה ו\או לספקיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ובכפוף לכל דין.
 2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 3. הנך זכאי לעיין בפרטי המשתמש שלך הרשומים במאגר/י המידע של בית המרקחת, וככל שמצאת כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים – לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני. לכתובת [email protected] ובית המרקחת יפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי החוק. ואולם, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לבית המרקחת לצורך ניהול עסקיו וחובותיו – ימשיך להישמר על ידיו למשך הזמן הדרוש לו עפ"י חוק.
 4. בית המרקחת יהא רשאי להשתמש בפרטים לא מזהים שיופקו מהמידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר והשירותים, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים.
 5. ככל שהמשתמש "יסמן" אפשרות זו בתהליך ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע שיווקי מבית המרקחת והוא מאשר לו לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתו של בית המרקחת, הודעות בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר.
 6. מוסכם כי המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מקבלי הדיוור השיווקי של בית המרקחת ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 7. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לכניסה לאתר ושימוש בו בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, בית המרקחת לא יישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי. כמו כן, הנך אחראי להודיע לבית המרקחת לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בהקדם האפשרי ככל שהנך חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישית שלך כדי שהחברה תוכל לטפל בכך.
 1. קבצי Cookies
  1. האתר משתמש ב"קבצי עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם את/ה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן ("Cookies". תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
  2. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושך. לשם כך היעזר/י בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל עת. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע/ת שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.
  3. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: https://www.google.com/intl/en/privacy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל, ככל שלא מותקן Cookies של גוגל על מחשבך, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
 2. פרסומות של צדדים שלישיים

גבעול פארם מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן את/ה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממערכות המידע של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבו צפית, בפרסומות שהוצגו ועל אילו פרסומות הקלקת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של גבעול פארם.

 1. אישור התקנון

בכל ביצוע רכישה באתר, המשתמש מצדו מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולכל הכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר. בנוסף, המשתמש מצדו מצהיר שהוא מכיר כללים אלה, שהוא מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בית מרקחת גבעול פארם ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בית מרקחת גבעול פארם ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

 1. הגבלת אחריות
  1. חלק מהתוכן המופיע על צדדים שלישיים, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר מקורו בצדדים שלישיים אשר משתמשים בשירותי החברה. יובהר כי אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן כאמור ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים באתר, והחברה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.
  2. כל טיפול ושימוש במוצרי קנאביס רפואי מחייב היוועצות עם הרופא המטפל בטרם תחילת הטיפול ואף במהלכו. הנפקת מוצרים תיעשה אך ורק בכפוף להצגת מרשם רופא ו/או רישוין ועל פי הנחיות הרופא שרשם את המוצר. יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא המטפל. בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח משימוש במוצר, בהתאם למרשם רופא ו/או ו/או לרישיון ו/או למתווה טיפולי שניתן ללקוח על ידי הגורם הרפואי המטפל. כמו כן, בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לשימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי על ידי הלקוח שלא בהתאם להוראות הגורם המטפל ו/או לייעוץ הרוקחי שניתן ללקוח
 1. כל המידע אודות המוצרים המפורסמים באתר נמסר על ידי באחריות היצרן ו/או היבואן ו/או המשווקים בלבד והוא נכון למועד בו נמסר לידי בית המרקחת והוא אינו אחראי על מידע זה. יתירה מכך, בשל מגבלות שונות המידע המפורסם הינו חלקי. לכן בטרם שימוש, חובה על המשתמש לקרוא היטב את פרטי המידע ו/או האזהרות המפורסם על גבי המוצר עצמו לרבות נתונים המופיעים על האריזה באשר לאלרגנים, רכיבים וסימן תזונתי וכו'. כמו כן, בטרם שימוש נדרש כל משתמש לוודא את ערכי המוצר המפורטים באתר לבין רכיבי המוצר עצמו.
 2. השימוש וצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד. למרות כל האמור בתקנון זה, סך כל אחריות גבעול פארם בגין כל נזק אשר ייגרם לכל משתמש מוגבל למחיר המוצר נשוא העילה אשר הקימה אחריות כאמור.